Аналіз освітньої діяльності за 2019 -2020 навчальний рік

1.1. Внутрішній контроль

Контроль за наданням якісних освітніх послуг, які пропонує педагогічний колектив школи батькам та учням, є постійним вектором діяльності закладу, глобальним завданням адміністрації. Відвідування уроків, співбесіди з учителями, проведення теоретичних практикумів, робота методичної та педагогічної рад, методичних об'єднань - аспекти управлінської та методичної діяльності, спрямовані на формування внутрішньої мотивації школярів до знань. Аналіз відвіданих уроків сприяє підвищенню фахової майстерності учителя, поширенню позитивного педагогічного досвіду, зміцненню психологічного настрою учителів, віри у свої можливості. Практичне спрямування та систематичний контроль з боку адміністрації, гуманізм, вдале поєднання інноваційних і традиційних видів керівництва сприяють професійному зростанню, удосконаленню викладацьких умінь і навичок педагогів.

Внутрішньошкільний контроль закладу відповідав таким вимогам, як плановість, систематичність, оперативність і об'єктивність. Контролем було охоплено всіх працівників закладу, залежно від їхніх посадових обов'язків, і всі ділянки роботи школи завдяки поєднанню різних видів контролю як за змістом, часом, так і за періодичністю й функціями.

В підґрунті внутрішньошкільного контролю перебував педагогічний аналіз роботи вчителя та стан навчально-виховного процесу. Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління навчально-виховним процесом можна за умови правильної організації учительського й учнівського колективів на виконання поставлених завдань, постійного контролю за всіма напрямами діяльності школи. Такий підхід до управління навчально-виховного процесу сприяє організації єдності важливих управлінських функцій, таких, як педагогічний аналіз, організація, координація і контроль. При цьому ці функції взаємно доповнюють і збагачують одна одну.

Таким чином, у школі було створено сприятливі умови для аналізу педагогічних явищ на різних етапах управлінського циклу. Організацію виконання логічно пов'язано з плануванням і здійсненням внутрішньошкільного контролю.

У закладі забезпечено умови для ґрунтовної та різноманітної реалізації навчальної функції контролю, існує можливість не лише спостерігати за тим, як працює учитель або класний керівних, але й під час виконання ним конкретного завдання навчати його, допомагати вдосконалювати рівень навчальних досягнень учнів і педагогічної майстерності.

Основними завданнями, які забезпечували внутрішньошкільний контроль в минулому навчальному році були:

· періодична перевірка виконання вимог державних авторських програм із предмета, спецкурсу;

· систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, дотримання учителями науково обґрунтованих вимог до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;

· поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем їхнього розвитку, володінням методами самостійного набуття знань;

· надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та в удосконаленні своєї педагогічної майстерності;

· вивчення досвіду вчителів;

· постійна перевірка виконання усіх планів роботи школи та прийняття управлінських рішень.

На сучасному етапі дирекція закладу визначала цілі та завдання контролю за такими напрямами:

· дидактична діяльність учителя;

· виховна діяльність учителя;

· розвиток учнів засобами предмета;

· рівень педагогічної майстерності учителя;

· робота зі шкільною документацією;

· виконання санітарно-гігієнічного режиму;

· організаційно-управлінська діяльність учителя.

Відвідування уроків адміністрацією носило диференційований характер.

Контроль за навчальною діяльністю як учителя, так і учня відображав науково-дослідницький характер.

У школі створено систему моніторингових досліджень якості освіти.

Запровадження педагогічного моніторингу дає змогу організувати процес збирання, збереження, обробляння та розповсюдження інформації про педагогічну діяльність у школі, а також безперервно стежити за станом і прогнозуванням їхнього розвитку.

Моніторингові дослідження у школі здійснювалися здебільшого за допомогою таких методів вивчення науково-методичного рівня педагогічного колективу та стану навчально-виховного процесу:

· спостереження й аналізу уроків та інших форм навчально-виховного процесу;

· анкетування учителів, учнів, батьків для одержання достовірної інформації;

· індивідуальних бесід із учителями, учнями, батьками;

· аналізу документації (рішення педагогічних рад і МО, матеріали доповідей і методичних матеріалів, плани конспектів уроків, предметних гуртків, факультативів, психолого-педагогічні характеристики учнів тощо);

· вивчення результатів діяльності учнів (твори, контрольні роботи, завдання творчого характеру, наочні посібники, предметні олімпіади, іспити, конкурсу тощо);

· творчих бесід, педагогічного консиліуму тощо;

· експертного опитування й оцінювання;

· контролю рівня навчальних досягнень учнів;

· тестування;

За результатами контролю, моніторингових досліджень приймалися управлінські рішення для регулювання діяльності учасників освітнього процесу (рішення ради школи, накази, рішення виробничих нарад, ухвали педагогічної, науково-методичної, учнівської рад, рішення загальних зборів).

Результатами цілеспрямованого шкільного контролю були:

· реалізація у повному обсязі поставленихзавдань на початку навчального року (за річним планом роботи);

· виконання навчальних планів і програм, ліквідацію відставання в годинах, яке було пов'язане з продовженням зимових канікул у зв'язку з профілактикою захворювання на грип та ОРЗ (за рахунок об'єднання тем і занять із додаткових освітніх послуг);

· рівень навчальних досягнень учнів із предметів інваріантної складової робочого навчального плану;

· результати державної підсумкової атестації;

Психологічний клімат у школі є в цілому сприятливим для педагогічної творчості, розвитку інноваційних процесів, що сприяє гуманізації навчання та виховання, забезпечує психологічний комфорт для учнів.

1.2. Ведення ділової документації

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад» члени трудового колективу школи здійснювали навчально-виховну, піклувальну, діагностико-прогностичну, організаційно-регулювальну, контрольно-коригувальну й інші види діяльності.

Результати діяльності учасників навчально-виховного процесу фіксувалися у певному порядку і в конкретних документах та відображали наявний стан справ.

Фіксація організаційно-управлінських рішень здійснювалася за визначеними в Інструкції з

ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів (затвердженої наказом МОН України від 28.08.2013 р. № 1239) правилами і нормами. Відповідно до п. 1.4 цієї Інструкції щороку, перед початком навчального року, педагогічних працівників ознайомлюють із змістом і вимогами до ведення ділової документації.

Важлива роль належить єдиному документу планування роботи школи — річному плану, який складено за участю педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування. Він відображає найголовніші питання діяльності школи. План роботи обговорено на засіданні педагогічної ради.

Розділи річного плану було приведено у відповідність із структурою Закону України «Про загальну середню освіту», а саме:

· заходи із реалізації основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення правособистості на освіту;

· становлення та розвиток виховної системи, заходи для гармонійного розвитку особистості;

· управління інноваційними процесами школи, науково-методична та пошуково-експериментальна діяльність;

· співробітництво школи та сім'ї з позашкільними установами і громадськістю, діяльність ради та піклувальної ради школи;

· соціально-економічна діяльність школи, зміцнення та раціональне використання навчально-матеріальної бази, заходи із дотримання техніки безпеки, санітарії та гігієни;

· моніторинг якості освіти й організація контрольно-аналітичної діяльності, регулювання педагогічних процесів у школі;

· удосконалення системи управління школою.

Логічно обґрунтованими додатками до плану є плани роботи за різними напрямами.

Стан ведення ділової документації було заслухано на засіданні педагогічної ради, виробничій нараді та нараді при директорові. Видано відповідні накази.

Під постійним контролем дирекції школи перебував стан ведення класних журналів. Двічі на рік дане питання заслуховувалося та аналізувалося. Приймалися відповідні рішення та розпорядження. Видано два накази «Про стан ведення класних журналів». Матеріали перевірок відображені на відповідних сторінках класних журналів та в аналітичних довідках.

1.3. Кадрове забезпечення

Упродовж 2019-2020 навчального року загальноосвітній навчальний заклад було забезпечено педагогічними кадрами в повному обсязі. Кількість педагогів упродовж п'яти років залишається практично незмінною, що свідчить про такі явища:

· стабільність кадрового потенціалу;

· ефективність заходів, ужитих адміністрацією школи щодо збереження кадрового потенціалу за умов скорочення мережі класів у старшій школі.

У школі впродовж 2019-2020 н. р. працювало 40 педагогічних працівники з них: 1 педагог-організатор, 2 вихователі ГПД, 6 працівників (25% від загальної кількості) перебували у відпустці по догляду за дитиною.

Вищу освіту мали 36 педагоги закладу, 4 — середню спеціальну,

(6-перебували у відпусці по догляду за дитиною).

Якісний склад педагогічних працівників закладу: 90%.

Упродовж останніх п'яти років спостерігається стійка тенденція до підвищення освітнього рівня педагогічних працівників.

Середнє педагогічне навантаження вчителів становило 19 год.

За умовами прийняття на роботу — 2 сумісник, 4 тимчасових працівників і 34 основних працівники. Серед педагогічного колективу 5 педагогічних працівників пенсійного віку. Протягом року розрахувалися 1 педагогічний працівник.

Згідно із штатним розписом на виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» в школі розроблено та запроваджено в дію посадові інструкції працівників, якість виконання яких перебувала під постійним контролем дирекції. Адміністрація школи періодично проводила моніторинг навчальних досягнень учнів, а також вивчала рейтинг навчальних предметів серед батьків та учнів.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу закладу на кінець навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікація Кількість %
«Вчитель-методист», Нагрудний знак “Василь Сухомлинський” 1 2,5
«Старший учитель» 6 15
Вища категорія 9 22,5
І категорія 9 22,5
ІІ категорія 8 20
Спеціаліст 11 27,5
Усього 44

1.4. Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок 2019– 2020 навчального року в закладі було відкрито 18 класів, із них 1 – 4-х – 8 класів, 5 – 9-х – 8 класів, 10 – 11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.19 року кількість учнів становила 317 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 18 чоловік. Випущено із 9 класу -27 учнів, із 11 класу – 21 учнів.

Шкільна мережа 2014-2015 н. р. 2015-2016 н. р. 2016-2017 н. р. 2017-2018н. р. 2018-2019 н. р. 2019-2020н.р.
Кількість класів та учнів на початок / кінець навчального року 15/265 15/281 16/291 16/305 17/320 17/319 18/317
Середня наповнюваність 17 18 18 18 18 18
Охоплення до профільним і профільним навчанням 74 87 88 93 97 101
Організація індивідуального навчання - - - 1 2 -

Організація допрофільного навчання

Навчальний рік Загальна кількість 8 – 9 класів Допрофільні класи % охоплення
Класів Учнів Класів Учнів
2015 – 2016 3 46 3 46 100%
2016 - 2017 3 58 3 58 100%
2017 - 2018 2 46 2 46 100%
2018-2019 2 48 2 48 100%
2019-2020 3 58 3 58 100%

Організація профільного навчання

Навчальний рік Загальна кількість 10 – 11 класів Профільні класи % охоплення
Класів Учнів Класів Учнів
2015 – 2016 2 41 2 41 100%
2016 - 2017 2 30 2 30 100%
2017 - 2018 2 47 2 47 100%
2018-2019 2 49 2 49 100%
2019-2020 2 37 2 37 100%


Відслідковуються такі напрямки профілізації навчання в школі:

· філологічний;

· поглиблене вивчення української мови 8,9 класи.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів іноземної мови, технічної майстерні. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

1.5. Виконання ст. 53. Конституції України, ст.35 Закону України

«Про освіту», ст.6 Закону України « Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України « Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 « Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 « Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням, крім трьох дітей інвалідів, які не підлягають навчанню.

Усі випускники 9-го класу 2020-2021 навчального року охоплені навчанням, а 11-их класів – 62%, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:

Отримання базової загальної освіти випускниками 9-их класів

№ а/п Навчальний рік Усього випускників Кількість випускників 9-х класів, які
Продовжують навчання в ЗНЗ В інших школах, ліцеях Професійних ліцеях. коледжах технікумах
1. 2015/16 14 13 - 1 - -
2. 2016/17 33 26 - 1 6
3. 2017/18 25 20 - 4 - -
4. 2018/19 21 14 - 5 2
5. 2019/20 27 23 2 2

Працевлаштування випускників 11-х класів

№з/п 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
чол. % чол. % чол. % чол. % чол. %
1 Усього випускників 27 13 18 27 21
2 Вступили до ВНЗ 8 3 5 9 4
Із них
бюджетна форма 5 3 3 3 3
контрактна форма 3 - 2 6 1
педагогічні НЗ 4 3 1 5 2
3 Вступили до середніх професійних навчальних закладів 5 5 11 6 10
Із них
бюджетна форма 4 11 6 10
контрактна форма 5 1 - - -
педагогічні НЗ 1 - - -
4 Працюють - - - - -
5 Служать в армії - - - - -
6 Не працюють і не навчаються 9 5 2 12 7

1.6. Результати навчального року.

У 2019-2020 н.р. навчально-виховний процес було спрямовано на формування успішного здоров’язберігаючого середовища сільської школи шляхом впровадження інноваційних технологій.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання.

За підсумками 2019-2020 н.р. із 317 учнів 1-11 класів:

· 68 учень 1-го класу – вербально оцінений;

· 249учні 3-11-х класів – атестовані;

· 269 учні переведено до наступного класу;

· 48 учні випущено з 9, 11 класів;

· 13 учнів – нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»;

· 27 учнів закінчили 9 клас;

· 21 учнів закінчили 11 клас.

За підсумками навчального року з 249 учнів 3-11 класів школи закінчили навчальний рік:

· 13 учнів – на високому рівні ;

· 82 учнів – на достатньому рівні;

· 87 учнів – на середньому рівні;

· 67 учнів – на низькому рівні.

Відсоток учнів на високий і достатній рівень:

· 3- 4 класи – 57%

· 5 – 9 класи – 22 %

· 10 –11 класи – 19 %

Всі учні 1 – 8 та 10 класу переведені до наступних класів.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів , які закінчили навчальний рік на середньому та низькому рівні з 1-2 дисциплін.

Учителі та класні керівники не допрацювали з багатьма учнями, які б могли мати лише 7 – 12 балів.

В зв’язку з епідемією Covid-19 наказом МОН від….., ДПА 4-х, 9-х,11-х класів відмінено.

1.7. Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадження в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога і педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

У школі створені умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Психологом школи проводиться дослідження рівня готовності до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретичного мислення випускників школи І ступеня. Розроблена пам’ятка для вчителів і батьків , які працюють з обдарованими учнями. Зібрано документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2019/2020 н. р. вчителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, факультативи «Християнська етика», «Історія рідного краю», «Основи споживчих знань» та інформатики. Цікавими були предметні тижні з математики, історії, географії, української мови і літератури та світової літератури.

Відповідно до наказу управління освіти «Про провення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 навчальному році» збірні команди учнів школи брали участь у районному етапі учнівських олімпіад за графіком відділу освіти. У другому етапі Всеукраїнських олімпіад брало участь 33 учні 7-11класів. Кількість призових місць у минулому навчальному році:

Призери районних олімпіад

ПІБ учня Клас Предмет Місце ПІБ вчителя
1. Кибукевич Анна Василівна 11 Англійська мова І1 Борисовець І .Н.
2. Кибукевич Анна Василівна 11 Географія ІІ Кибукевич С. О.
3. Кибукевич Катерина Петрівна 9 Географія ІІ Кибукевич С.О.
4. Кибукевич Ання Василівна 11 ІКТ І Кибукевич В.О.
5. Кибукевич Ання Василівна 11 Історія І Кибукевич В.О.
6. Кибукевич Дмитро Валентинович 8-А Біологія ІІІ Кибукевич Ю.І.
7. КолодичАнастасія Анатолівна 11 Біологія ІІІ Колодич Г.С.
8. Колодич Аліна Василівна 8-А Українська мова ІІІ Колодич М.С.
9. Кибукевич Катерина Петрівна 9 Українська мова ІІІ Колодич М.С.

З метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України:

№з/п ПІП учня Клас Тема Вчитель Етап
1. Кибукевич Анна Василівна 11 «Моніторинг водних ресурсів села Блажове Рокитнівського району Рівненської області.» Кибукевич С. О. обласний (ІІІ місце)
2. Кибукеквич Катерина Петрівна 9 Імпресіонізм у творах М.Коцюбинського на прикладі новел «Intermezzo», «На камені», «Цвіт яблуні» Колодич М.С. обласний
3. Колодич Анастасія Анатолівна 11 Вплив видобутку бурштину на флору заказника «Сира Погоня» Колодич Г.С. обласний

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси фахової майстерності учні школи брали участь:

Призери районних конкурсів

2019-2020 н. р.

ПІБ учня Клас Конкурс Місце ПІБ вчителя
1. Коханевич Максим Юрійович 6 «Метелики-німий шедевр природи» І (Ім.обл.) Коханевич А.Ф.
2. Кибукевич Настя Василівна 6 «Юна зірка» І Степанча Н.І.
3. Колектив «Полісяночка» Етно-фестиваль «Вифліємська зірка» І Степанча Н.І
4. Мисюкевич Таміла Олександрівна 5-А Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка ІІ Рябущиць С. Д.
5. Рошко Іван Васильович 6 Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка ІІІ Рябущиць С.Д.
6. Колодич Аліна Василівна 8-А Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка ІІІ Колодич М.С.
7. Кибукевич Анжела Василівна 5-А «Метелики-німий шедевр природи» Учасник Кибукевич А.В.
8.
10.
11. .
12. .
13.

Незважаючи на певні позитивні результати реалізації програми «Обдарована молодь», існує чимало питань, які потребують вирішення на всіх рівнях.

1.8.Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками школи

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, педагогічного передового досвіду.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти».

Робота над єдиною методичною проблемою впродовж 2-4років повинна піднімати на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надавати чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізуючи форми методичної роботи.

У 2019-2020 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта.

На засіданнях чотирьох методичних обєднань школи (учителів суспільно-гуманітарного і природничо-математичного напрямків, початкових класів, класних керівників) вивчався:

· Зміст програм, їх методичний супровід;

· Розроблено методичні рекомендації, конспекти першого тематичного уроку;

· Опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження профілізації в старших класах у поєднанні з особистісно-орієнтованим навчанням;

· Заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконання до курсових і післякурсових завдань учителями.

Протягом 2019-2020 н. р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

Навчальний рік Курси , кількість педагогів Атестація, кількість педагогів Примітка
2015-2016 8 5
2016-2017 4 7
2017-2018 10 6
2018-2019 6 7
2019-2020 32 9

Протягом року вчителі, які атестувались, провели відкриті уроки, підготували папки з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді.

Аналіз результатів проходження атестації

· підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” – 3 чол.;

· встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст І категорії” – 1 чол.;

· підтверджено “Спеціаліст” – 1 чол.

· встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст ІІ категорії” – 4 чол.

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

Участь в ярмарці педагогічних ідей

№з/п ПІБ учителя Номінація Назва посібника Примітка
1 Кулакевич Любов Василівна Робота з обдарованими учнями Розвиток логічного мислення на уроках математики
2 Коханевич Юлія Миколаївна Робота з обдарованими учнями Вступ до вивчення шкільної геометрії
3 Степанча Наталія Іванівна Виховна робота Виховати особистість
4 Група вчителів Виховна робота Інноваційні та здоров'язберігаючі технологіії в освітньому процесі

Участь у конкурсі «Учитель року»

Рік ПІБ учителя Предмет Районний етап Обласний етап
2015 Коханевич Людмила Федорівна Правознавство Учасник -
2016 Кибукевич Світлана Олексіївна Класний керівник Учасник -
2017 Борисовець Ганна Архипівна Вчитель початкових класів Учасник -
2018 - - - -
2019 Колодич Олена Сильвестрівна Зарубіжна література І місце Учасник
2019 Мисюкевич Тетяна Тимофіївна Образотворче мистецтво І місце Учасник

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємо відвідування уроків та предметні тижні. Але потрібно зазначити, що методичний рівень цих уроків в більшості випадків був середнім або достатнім. Учителі не змогли продемонструвати свої методичні знахідки та цікаві прийоми, форми роботи. Велика кількість уроків мала традиційну форму організації навчання.

1.9.Підсумки виховної роботи

Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації. Система виховної роботи школи покликана допомогти дитині визначити не лише ким бути, а, головне – як жити, як облаштувати життя, обрати режим інтелектуального, емоційного навантаження. Важливою метою є створення умов для розвитку та самореалізації особистості громадянина України. Тому громадянське, патріотичне, правове виховання є одними з головних напрямків виховної роботи школи.

Пріоритетні завдання:

  • Набуття молодим поколінням соціального досвіду;
  • Успадкування духовних надбань українського народу;
  • Досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;
  • Формування у молоді, незалежно від національності, особистісних рис громадянина держави; розвиток духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Виховання передбачає глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Саме на вирішення цих проблем спрямована робота виховної системи школи, в якій важливою ланкою є організація контролю та керівництва (наради, накази, засідання педрад, тощо).

В 2019-2020 навчальному році виховна діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на вирішення виховної проблеми «Використання інноваційних технологій виховного процесу як умови розвитку творчої особистості з постійною проблемою в самореалізації та самовдосконаленні» орієнтована на зміст Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини, на виконання закону України « Про освіту», Закону України « Про загальну середню

освіту» , Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», « Про охорону здоров’я» , Закон України « Про охорону дитинства» , Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді. Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:

§ ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

§ ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних

§ ціннісне ставлення до природи;

§ ціннісне ставлення до себе;

§ ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

§ ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

§ ціннісне ставлення до праці;

Передумовою успішної результативності виховної роботи є наявність міцного шкільного колективу, чіткого режиму шкільного життя, педагогічна доцільність, необхідність і достатність всіх шкільних заходів, відповідність їх умовам і можливостям школи.

Виховна робота школи поєднує всі напрямки виховання, які взаємопов’язані, органічно доповнюють один одного, сприяють створенню комфортного виховного середовища та спрямовуються на набуття особистістю необхідних життєвих компетентностей необхідних для усвідомлення сенсу свого життя та активної участі у житті суспільства.

Сучасне виховне середовище розглядає громадянське виховання як соціальне, життєвотвотворче виховання, необхідне для формування та самореалізації свідомого громадянина, патріота, професіонала. Саме тому всю структуру виховної роботи школи розглядаємо з позиції громадянського виховання.

Виховна робота у 2019-2020 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками. Головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалася через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у:

- системі загальношкільних заходів;

- роботі органів учнівського самоврядування;

- роботі з батьківською громадськістю;

З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті створені куточки державної символіки, всі урочисті шкільні заходи проводилися з використанням держаної символіки – гімну та прапору України, щопонеділка та щоп’ятниці на загальношкільній лінійці учнів виконували Гімн України та читали « Молитву за Україну»

Аналіз відвіданих уроків, класних годин та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів з використанням ТЗН.

Чітко спланована робота методичного об'єднання класних керівників (голова м/о Кибукевич С.О.), проведено 4 засідання.

Класними керівниками вивчалися умови проживання учнів соціально-вразливих категорій, ведеться індивідуальна профорієнтаційна робота, учні залучалися до суспільно-громадського життя навчального закладу, до участі у роботі гуртків, секцій, здійснювався контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням випускників.

У школі працювали сім платних гуртків:

- «Феєрверк фантазій» (Кулакевич Настасія Станіславівна) – 15 учнів

- «Українська вишиванка» (Мисюкевич Тетяна Тимофіївна) – 15 учнів

- «Вишивка бісером» (Мисюкевич Тетяна Тимофіївна) – 15 учнів

- спортивний(баскетбол) (Борисовець Богдан Іванович) – 18 учнів

- спортивний (волейбол) (Маринич Альона Петрівна) – 18 учнів

- «Хореографічний»(молодша група) (Борисовець Таїса Григорівна) – 15 учнів

- «Хореографічний» (середня група) (Борисовець Таїса Григорівна) – 25 учнів

У цих гуртках було задіяно 121 учнів, 37% від загальної кількості учнів школи.

Упродовж навчального року учні гуртка «Українська вишиванка» брали участь у таких конкурсах:

- «Наш пошук і творчість тобі Україно»;

- «Новорічна композиція»

Учні гуртка «Вишивка бісером» та «Феєрверк фантазій» брали участь у таких конкурсах:

- «Паперовий світ»;

- «Космічні фантазії»; - І місце

- «Новорічна композиція»;

- «Знай і люби свій рідний край»;

Учні «Хореографічного» гуртка (молодша і середня група) брали участь у:

-вітальному загальношкільному заході « Зичимо щастя»;

- у І і ІІ турі новорічних ранків;

- святковому концерті до 8 березня;

- проведення флешмобу на підтримку Державної символіки;

- урочистий мітинг до Дня Перемоги;

- свято Першого дзвоника.

Гуртківці, які відвідують спортивні гуртки брали участь у шкільних та районних змаганнях зволейболу, баскетболу, «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя».

Протягом року були проведені загальношкільні виховні заходи: «Свято першого дзвоника», «Зичимо щастя» (до Дня Вчителя), історична довідка, виставка документальних матеріалів пам’яті «Голодомору 1932-1933р.р. в Україні», Конференція до дня Соборності України, конференція до Дня пам'яті героїв Крут, Свято 8-го Березня, конференція «На Чорнобиль летять журавлі», Мітинг – реквієм «Зі спалаху геройства і мертвих і живих писалося ім’я Перемоги», веселі старти та спортивні змагання, військово патріотична гра "Джура", спартакіада допризовної підготовки.

Також були проведені позакласні заходи з класними колективами: фізкультурно-патріотична гра "Козацькому роду нема переводу", інформаційна хвилинка "Шкідливі звички - шлях у безодню", "Свято казки", "Посвята в першокласники", інтелектуальна гра "Найрозумніший шестикласник", брейн-ринг "Права та обов'язки громадян", патріотична гра "Козачата 2019", КТС "Найкраша у світі - моя Україна у цілому світі одна", "Ми любимо світову літературу", "На крилах музи", "Міс Сніжинка", "Свято весни", "Даруй добро, бо ти людина", "Краса землі моєї України", туристичні змагання "До сезону туризму-готові".

Вихователі ГПД разом з вихованцями підготували "Свято казки" та "Свято матері"

Також протягом року були проведені виставки:

- Дари золотої осені

- Карнавал осінніх квітів

- «Зима - білосніжна» (малюнки)

- Новорічні букети та композиції, новорічні газети.

- Акції «Милосердя», «Назустріч мрії», "Чисте довкілля", двомісячник "Співучасть у долі дитини"

У школі затверджено ряд заходів щодо реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді серед яких уже було проведено військово-спортивне свято «Козацький гарт», фізкультурно-патріотична гра "Джура", спартакіада допризовної підготовки, турнір знавців рідної мови «Солов’ їна, барвінкова українська рідна мова», інтелектуально- розважальне шоу «Я люблю Україну», фізкультурно-патріотична гра «Нащадки козацької слави», виставка документальних матеріалів «Голодомор 1932-1933», свято «Я громадянин України», виставка та конференція до Дня виведення військ з Афганістану, конкурс малюнків «Воїни АТО», виставка та тематична лінійка до Дня Пам’ яті Героїв Небесної Сотні, свято – конкурс «Козацькому роду нема переводу», організовувався перегляд учнями 9-11 класів військово-патріотичних фільмів, виставка до Дня пам’яті Крут, виставка документальних матеріалів «Встановлення Української держави», години спілкування до Дня Пам’яті геноциду кримськотатарського народу, виставка до Дня Перемоги, міні-реквієм «Зі спалаху геройства і мертвих, і живих писалось ім’я Перемоги», конкурс малюнків «Війни і миру», конференція до дня Соборності України, організовувалися заходи «Свято рідної мови», «Шевченківське слово», проводилися у школі конференції , круглі столи на яких висвітлювалися факти і події, що свідчать про колективну і індивідуальну боротьбу за незалежність України. У «День

Знань» проводились бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України.

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи. Серед форм роботи проводяться тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів. Це батьківські збори: 1 класів – обговорення Державного стандарту початкової освіти, 11 клас – зміни щодо проведення ЗНО та ДПА.

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування. Учнівський комітет школи складається з 63 членів і об'єднує в собі такі комісії: дисципліни та порядку, знання, робота з молодшими школярами, дозвілля, господарсько-трудова, національно-культурного відродження, санітарії та гігієні, спортивно-масової роботи, озеленення школи. Розроблено плани роботи і згідно з ними проводилися різні заходи (вечори відпочинку, випуск шкільної газети, чергування по школі, ігри з молодшими школярами, шефська допомога).

Однією з складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в нашій школі створено систему профілактичної роботи, протягом навчального року затверджено та проведено ряд заходів з правового виховання учнів, проведено місячник правового виховання, створено банк даних про учнів, схильних до правопорушень, обліковується індивідуальна робота з правопорушниками. Постійно перевіряється відвідування учнями уроків, проведено аналіз основних причин пропусків уроків.

У школі створена рада профілактики, яка складається з 7 осіб, засідання проводяться щомісяця. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; залучає педагогів, вивчає виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів; розглядає випадки порушення дисципліни в школі та поза школою; проводиться індивідуальна робота з дітьми.

Проте поряд з позитивним були і недопрацювання: низька була явка батьків на батьківські збори в середніх і старших класах. Збільшується кількість учнів, які порушують дисципліну в школі.

1.10. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

З учнями школи перед початком канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Перед осінніми, зимовими, весняними і літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, робилися записи в зошитах із запобігання дитячого травматизму та записи в класних журналах.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робились відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки під час трудової підготовки при проведенні позакласних заходів.

Класні керівники 1-11-х класів проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

· нарадах при директору;

· засіданнях методичного обєднання класних керівників;

· батьківських зборах.

Протягом року проводились профілактичні бесіди шкільної медсестри з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Учні школи брали активну участь у районному конкурсі «Молодь обирає здоров'я », пріорітетний напрямок роботи школи – “Школа сприяння здоров'ю”.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону вживання алкоголю, тютюнопаління наркотичних речовин та їх шкідливого впливу на організм людини.

1.11.Профілактичне медичне обстеження

Впродовж літа 2019 року було проведено медичний огляд учнів школи.

Із 317 учнів здоровими, без паталогічних показників було 34.

Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання:

· 18 учні хворі сколіозом;

· 28 учнів потребує лікування зору;

· 48 учнів мають захворювання кишечника;

· 178 учнів мають захворювання органів дихання;

· 283 учнів потребують санаторного лікування.

На «Д» обліку у 2018-2019 н. р. перебувало 54 учнів.

60 учням було видане направлення на лікування або профільне обстеження.

Під час навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної первинної медичної допомоги.

Найбільша денна захворюваність учнів у зимовий період становило 50 учнів.

Аналіз освітньої діяльності за 2017 -2018 навчальний рік

1.1. Внутрішній контроль

Контроль за наданням якісних освітніх послуг, які пропонує педагогічний колектив школи батькам та учням, є постійним вектором діяльності закладу, глобальним завданням адміністрації. Відвідування уроків, співбесіди з учителями, проведення теоретичних практикумів, робота методичної та педагогічної рад, методичних об'єднань - аспекти управлінської та методичної діяльності, спрямовані на формування внутрішньої мотивації школярів до знань. Аналіз відвіданих уроків сприяє підвищенню фахової майстерності учителя, поширенню позитивного педагогічного досвіду, зміцненню психологічного настрою учителів, віри у свої можливості. Практичне спрямування та систематичний контроль з боку адміністрації, гуманізм, вдале поєднання інноваційних і традиційних видів керівництва сприяють професійному зростанню, удосконаленню викладацьких умінь і навичок педагогів.

Внутрішньошкільний контроль закладу відповідав таким вимогам, як плановість, систематичність, оперативність і об'єктивність. Контролем було охоплено всіх працівників закладу, залежно від їхніх посадових обов'язків, і всі ділянки роботи школи завдяки поєднанню різних видів контролю як за змістом, часом, так і за періодичністю й функціями.

В підґрунті внутрішньошкільного контролю перебував педагогічний аналіз роботи вчителя та стан навчально-виховного процесу. Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління навчально-виховним процесом можна за умови правильної організації учительського й учнівського колективів на виконання поставлених завдань, постійного контролю за всіма напрямами діяльності школи. Такий підхід до управління навчально-виховного процесу сприяє організації єдності важливих управлінських функцій, таких, як педагогічний аналіз, організація, координація і контроль. При цьому ці функції взаємно доповнюють і збагачують одна одну.

Таким чином, у школі було створено сприятливі умови для аналізу педагогічних явищ на різних етапах управлінського циклу. Організацію виконання логічно пов'язано з плануванням і здійсненням внутрішньошкільного контролю.

У закладі забезпечено умови для ґрунтовної та різноманітної реалізації навчальної функції контролю, існує можливість не лише спостерігати за тим, як працює учитель або класний керівних, але й під час виконання ним конкретного завдання навчати його, допомагати вдосконалювати рівень навчальних досягнень учнів і педагогічної майстерності.

Основними завданнями, які забезпечували внутрішньошкільний контроль в минулому навчальному році були:

· періодична перевірка виконання вимог державних авторських програм із предмета, спецкурсу;

· систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, дотримання учителями науково обґрунтованих вимог до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;

· поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем їхнього розвитку, володінням методами самостійного набуття знань;

· надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та в удосконаленні своєї педагогічної майстерності;

· вивчення досвіду вчителів;

· постійна перевірка виконання усіх планів роботи школи та прийняття управлінських рішень.

На сучасному етапі дирекція закладу визначала цілі та завдання контролю за такими напрямами:

· дидактична діяльність учителя;

· виховна діяльність учителя;

· розвиток учнів засобами предмета;

· рівень педагогічної майстерності учителя;

· робота зі шкільною документацією;

· виконання санітарно-гігієнічного режиму;

· організаційно-управлінська діяльність учителя.

Відвідування уроків адміністрацією носило диференційований характер.

Контроль за навчальною діяльністю як учителя, так і учня відображав науково-дослідницький характер.

У школі створено систему моніторингових досліджень якості освіти.

Запровадження педагогічного моніторингу дає змогу організувати процес збирання, збереження, обробляння та розповсюдження інформації про педагогічну діяльність у школі, а також безперервно стежити за станом і прогнозуванням їхнього розвитку.

Моніторингові дослідження у школі здійснювалися здебільшого за допомогою таких методів вивчення науково-методичного рівня педагогічного колективу та стану навчально-виховного процесу:

· спостереження й аналізу уроків та інших форм навчально-виховного процесу;

· анкетування учителів, учнів, батьків для одержання достовірної інформації;

· індивідуальних бесід із учителями, учнями, батьками;

· аналізу документації (рішення педагогічних рад і МО, матеріали доповідей і методичних матеріалів, плани конспектів уроків, предметних гуртків, факультативів, психолого-педагогічні характеристики учнів тощо);

· вивчення результатів діяльності учнів (твори, контрольні роботи, завдання творчого характеру, наочні посібники, предметні олімпіади, іспити, конкурсу тощо);

· творчих бесід, педагогічного консиліуму тощо;

· експертного опитування й оцінювання;

· контролю рівня навчальних досягнень учнів;

· тестування;

За результатами контролю, моніторингових досліджень приймалися управлінські рішення для регулювання діяльності учасників освітнього процесу (рішення ради школи, накази, рішення виробничих нарад, ухвали педагогічної, науково-методичної, учнівської рад, рішення загальних зборів).

Результатами цілеспрямованого шкільного контролю були:

· реалізація у повному обсязі поставленихзавдань на початку навчального року (за річним планом роботи);

· виконання навчальних планів і програм, ліквідацію відставання в годинах, яке було пов'язане з продовженням зимових канікул у зв'язку з профілактикою захворювання на грип та ОРЗ (за рахунок об'єднання тем і занять із додаткових освітніх послуг);

· рівень навчальних досягнень учнів із предметів інваріантної складової робочого навчального плану;

· результати державної підсумкової атестації;

Психологічний клімат у школі є в цілому сприятливим для педагогічної творчості, розвитку інноваційних процесів, що сприяє гуманізації навчання та виховання, забезпечує психологічний комфорт для учнів.

1.2. Ведення ділової документації

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад» члени трудового колективу школи здійснювали навчально-виховну, піклувальну, діагностико-прогностичну, організаційно-регулювальну, контрольно-коригувальну й інші види діяльності.

Результати діяльності учасників навчально-виховного процесу фіксувалися у певному порядку і в конкретних документах та відображали наявний стан справ.

Фіксація організаційно-управлінських рішень здійснювалася за визначеними в Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів (затвердженої наказом МОН України від 28.08.2013 р. № 1239) правилами і нормами. Відповідно до п. 1.4 цієї Інструкції щороку, перед початком навчального року, педагогічних працівників ознайомлюють із змістом і вимогами до ведення ділової документації.

Важлива роль належить єдиному документу планування роботи школи — річному плану, який складено за участю педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування. Він відображає найголовніші питання діяльності школи. План роботи обговорено на засіданні педагогічної ради.

Розділи річного плану було приведено у відповідність із структурою Закону України «Про загальну середню освіту», а саме:

· заходи із реалізації основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення правособистості на освіту;

· становлення та розвиток виховної системи, заходи для гармонійного розвитку особистості;

· управління інноваційними процесами школи, науково-методична та пошуково-експериментальна діяльність;

· співробітництво школи та сім'ї з позашкільними установами і громадськістю, діяльність ради та піклувальної ради школи;

· соціально-економічна діяльність школи, зміцнення та раціональне використання навчально-матеріальної бази, заходи із дотримання техніки безпеки, санітарії та гігієни;

· моніторинг якості освіти й організація контрольно-аналітичної діяльності, регулювання педагогічних процесів у школі;

· удосконалення системи управління школою.

Логічно обґрунтованими додатками до плану є плани роботи за різними напрямами.

Стан ведення ділової документації було заслухано на засіданні педагогічної ради, виробничій нараді та нараді при директорові. Видано відповідні накази.

Під постійним контролем дирекції школи перебував стан ведення класних журналів. Двічі на рік дане питання заслуховувалося та аналізувалося. Приймалися відповідні рішення та розпорядження. Видано два накази «Про стан ведення класних журналів». Матеріали перевірок відображені на відповідних сторінках класних журналів та в аналітичних довідках.

1.3. Кадрове забезпечення

Упродовж 2017-2018 навчального року загальноосвітній навчальний заклад було забезпечено педагогічними кадрами в повному обсязі. Кількість педагогів упродовж п'яти років залишається практично незмінною, що свідчить про такі явища:

· стабільність кадрового потенціалу;

· ефективність заходів, ужитих адміністрацією школи щодо збереження кадрового потенціалу за умов скорочення мережі класів у старшій школі.

У школі впродовж 2017-2018 н. р. працювало 32 педагогічних працівники, 2 педагоги-організатори (0,5 ст.), 2 вихователі ГПД (0,5 ст.), 13 працівників (25% від загальної кількості) перебували у відпустці по догляду за дитиною.

Вищу освіту мали 44 педагоги закладу (13-перебували у відпусці по догляду за дитиною), 5 — середню спеціальну.

Якісний склад педагогічних працівників закладу: 87%.

Упродовж останніх п'яти років спостерігається стійка тенденція до підвищення освітнього рівня педагогічних працівників.

Середнє педагогічне навантаження вчителів становило 18 год. Станом на 01.09.2017 р. із неповним тижневим навантаженням у школі працювало 5 учителів.

За умовами прийняття на роботу — 1 сумісник, 8 тимчасових працівників і 23 основних працівники. Серед педагогічного колективу 6 педагогічних працівників пенсійного віку.

Згідно із штатним розписом на виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» в школі розроблено та запроваджено в дію посадові інструкції працівників, якість виконання яких перебувала під постійним контролем дирекції. Адміністрація школи періодично проводила моніторинг навчальних досягнень учнів, а також вивчала рейтинг навчальних предметів серед батьків та учнів.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу закладу на кінець навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікація Кількість %
«Вчитель-методист», Нагрудний знак “Василь Сухомлинський” 1 3
«Старший учитель» 8 22
Вища категорія 10 26
І категорія 6 16
ІІ категорія 7 18
Спеціаліст 6 16
Усього 37

1.4. Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок 2017 – 2018 навчального року в закладі було відкрито 16 класів, із них 1 – 4-х – 7 класів, 5 – 9-х – 7 класів, 10 – 11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.17 року кількість учнів становила 305 чоловік, з них 1 переведений на індивідуальну форму навчання. Середня наповнюваність учнів у класах складала 18 чоловік. Випущено із 9 класу -25 учнів, із 11 класу – 18 учнів.

Шкільна мережа 2013-2014 н. р. 2014-2015 н. р. 2015-2016 н. р. 2016-2017 н. р. 2017-2018н. р.
Кількість класів та учнів на початок / кінець навчального року 14/262 15/265 15/281 16/291 16/305
Середня наповнюваність 18 17 18 18 18
Охоплення до профільним і профільним навчанням 78 74 87 88 93
Організація індивідуального навчання - - - - 1

Організація допрофільного навчання

Навчальний рік Загальна кількість 8 – 9 класів Допрофільні класи % охоплення
Класів Учнів Класів Учнів
2013 – 2014 2 48 2 48 100%
2014 – 2015 2 32 2 32 100%
2015 – 2016 3 46 3 46 100%
2016 - 2017 3 58 3 58 100%
2017 - 2018 2 46 2 46 100%

Організація профільного навчання

Навчальний рік Загальна кількість 10 – 11 класів Профільні класи % охоплення
Класів Учнів Класів Учнів
2013 – 2014 2 30 2 30 100%
2014 – 2015 3 42 3 42 100%
2015 – 2016 2 41 2 41 100%
2016 - 2017 2 30 2 30 100%
2017 - 2018 2 47 2 47 100%

Відслідковуються такі напрямки профілізації навчання в школі:

· філологічний;

· поглиблене вивчення української мови 8,9 класи.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів іноземної мови, технічної майстерні. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

1.5. Виконання ст. 53. Конституції України, ст.35 Закону України

«Про освіту», ст.6 Закону України « Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України « Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 « Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 « Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням, крім трьох дітей інвалідів, які не підлягають навчанню.

Усі випускники 9-го класу 2017-2018 навчального року охоплені навчанням, а 11-их класів – 62%, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:

Отримання базової загальної освіти випускниками 9-их класів

№ а/п Навчальний рік Усього випускників Кількість випускників 9-х класів, які
Продовжують навчання в ЗНЗ В інших школах, ліцеях Професійних ліцеях. коледжах технікумах
1. 2010/11 36 37 - - 1 -
2. 2011/12 20 20 - - 2 1
3. 2012/13 12 11 - 1 - -
4. 2013/14 30 25 - 5 5 -
5. 2014/15 17 13 - 2 2 -
6. 2015/16 14 13 - 1 - -
7. 2016/17 33 26 - 1 6
8. 2017/18 25 21 - 4 - -

Працевлаштування випускників 11-х класів

№з/п 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
чол. % чол. % чол. % чол. % чол. %
1 Усього випускників 19 11 27 13 18
2 Вступили до ВНЗ 4 3 8 3
Із них
бюджетна форма 2 1 5 3
контрактна форма 2 2 3 -
педагогічні НЗ 4 2 4 3
3 Вступили до середніх професійних навчальних закладів 1 3 5 5
Із них
бюджетна форма 1 1 4
контрактна форма - 2 5 1
педагогічні НЗ 1
4 Працюють - - - - -
5 Служать в армії - - - - -
6 Не працюють і не навчаються 14 3 9 5

1.6. Результати навчального року.

У 2017-2018 н.р. навчально-виховний процес було спрямовано на формування успішного здоров’язберігаючого середовища сільської школи шляхом впровадження інноваційних технологій.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання.

За підсумками 2017-2018 н.р. із 305 учнів 1-11 класів:

· 31 учень 1-го класу – вербально оцінений;

· 274 учні 2-11-х класів – атестовані;

· 263 учні переведено до наступного класу;

· 43 учні випущено з 9, 11 класів;

· 14 учнів – нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»;

· 25 учнів закінчили 9 клас;

· 18 учнів закінчили 11 клас.

За підсумками навчального року з 274 учнів 2-11 класів школи закінчили навчальний рік:

· 10 учнів – на високому рівні ;

· 85 учнів – на достатньому рівні;

· 91 учнів – на середньому рівні;

· 70 учнів – на низькому рівні.

Відсоток учнів на високий і достатній рівень:

· 2 - 4 класи – 49%

· 5 – 9 класи – 31 %

· 10 –11 класи – 32 %

Всі учні 1 – 8 та 10 класу переведені до наступних класів.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів , які закінчили навчальний рік на середньому та низькому рівні з 1-2 дисциплін.

Учителі та класні керівники не допрацювали з багатьма учнями, які б могли мати лише 7 – 12 балів.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4- класів

Навчальний предмет Загальна кількість учнів Кількість учнів, які складали атестацію Рівень навчальних досягнень
Початковий Середній Достатній Високий Якість знань
1. Українська мова (мова) 20 20 - 9 8 3 55%
2. Математика 20 20 - 9 5 6 55%

Показники державної підсумкової атестації учнів 9 класу

Навчальний предмет Загальна кількість учнів 9 класу Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів Якість знань
початковий середній достатній високий
1. Українська мова (диктант) 25 1 24 10 6 5 3 33%
2. Математика 25 1 24 13 6 4 1 21%
3. Географія 25 1 24 5 11 4 4 33%

Показники державної підсумкової атестації (ЗНО) учнів 11 класу

Навчальний предмет Загальна кількість учнів 11 класів Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів Якість знань
Початковий середній достатній високий
1. Українська мова та література 18 18 3 8 6 1 39%
2. Географія 18 18 %
3. Історія України 18 18 %
4. Біологія 8 8 - 6 2 - 25%

1.7. Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадження в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога і педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

У школі створені умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Психологом школи проводиться дослідження рівня готовності до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретичного мислення випускників школи І ступеня. Розроблена пам’ятка для вчителів і батьків , які працюють з обдарованими учнями. Зібрано документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2017/2018 н. р. вчителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, факультативи «Християнська етика», «Історія рідного краю», «Основи споживчих знань» та інформатики. Цікавими були предметні тижні з математики, історії, географії, української мови і літератури та світової літератури.

Відповідно до наказу управління освіти «Про провення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2017-2018 навчальному році» збірні команди учнів школи брали участь у районному етапі учнівських олімпіад за графіком відділу освіти. У другому етапі Всеукраїнських олімпіад брало участь 43 учні 7-11класів. Кількість призових місць у минулому навчальному році:

Призери районних олімпіад

ПІБ учня Клас Предмет Місце ПІБ вчителя
1. Кибукевич Катерина Петрівна 7 Українська мова ІІІ Вежичанін Н.С.
2. Кибукевич Анна Василівна 9 Українська мова ІІ Рябущиць С. Д.
3. Кулакевич Аліна Віталіївна 10 Українська мова ІІІ Рябущиць С. Д.
4. Кибукевич Надія Миколаївна 11 Українська мова ІІІ Борисовець Л. І.
5. Кибукевич Анна Василівна 9 Англійська мова ІІІ Борисовець І. Н.
6. Кулакевич Наталія Володимирівна 10 Англійська мова ІІІ Борисовець І. Н.
7. Кибукевич Анна Василівна 9 Історія ІІ Борисовець Б. І.
8. Кулакевич Аліна Віталіївна 10 Математика ІІІ Кибукевич М. І.
9. Кибукевич Надія Миколаївна 11 Математика ІІІ Кулакевич Л. В.
10. Кибукевич Анна Василівна 9 Інформаційні технології І Кибукевич В. О.
11. Кулакевич Наталія Володимирівна 10 Інформаційні технології ІІІ Кибукевич В. О.
12. Кибукевич Надія Миколаївна 11 Інформаційні технології ІІІ Смик А.В.
13. Кибукевич Катерина Петрівна 7 Фізика ІІІ Кибукевич М. І.
14. Кибукевич Анна Василівна 9 Фізика ІІІ Кибукевич М. І.
15. Кибукевич Анна Василівна 9 Географія ІІІ Кибукевич С. О.
16. Кулакевич Наталія Володимирівна 10 Географія ІІІ Кибукевич С. О.
17. Кибукевич Надія Миколаївна 11 Географія І Кибукевич С. О.
18. Кибукевич Анна Василівна 9 Правознавство ІІІ Борисовець Б. І.

З метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України:

№з/п ПІП учня Клас Тема Вчитель Етап
1. Кибукевич Надія Миколаївна 11 "Елементи готичного роману в повісті М.Гоголя "Вій"" Рябущиць С.Д. І етап (ІІ місце)
2. Колодич Анастасія Анатоліївна 9 "Вплив незаконного видобутку бурштину на флору заповідника Сирої погоні" Колодич Г.С. І етап учасник

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси фахової майстерності учні школи брали участь:

Призери районних конкурсів

2017-2018 н. р.

ПІБ учня Клас Конкурс Місце ПІБ вчителя
1. Мисюкевич Мирослава Миколаївна 7 «Поліські пересмішники» І Вежичанін Н.С.
2. Кибукевич Анна Василівна 9 «Перло многоцінне» ІІ Рябущиць С. Д.
3. Кибукевич Надія Миколаївна 11 «Лідер року» І Кибукевич Р.Ф
4. Учнівське самоврядування 6-7 «Молодь обирає здоров'я» ІІІ Кибукевич Р.Ф
5. Кулакевич Іванна Леонідівна 7 «Космічні фантазія» І (район) ІІ (область) Мисюкевич Т.Т.
6. Кибукевич Анна Василівна 11 Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка ІІ Рябущиць С. Д.
7. Кибукевич Анна Василівна 11 Конкурс знавців рідної мови ім. П.Яцика ІІІ Рябущиць С. Д.
8. Кибукевич Надія Миколаївна 11 « Об’єднаймося брати мої» ІІ Борисовець Л.І.
9. Зразковий фольклорний гурт «Полісяночка» Етно-фестиваль «Вифліємська зірка» І Степанча Н.І.
10. Кибукевич Анастасія Василівна 4 «Юна зірка» ІІІ Степанча Н.І.
11. Агітбригада «На драйві» 9 «Юні інспектори руху» І Борисовець Н.Т.

Незважаючи на певні позитивні результати реалізації програми «Обдарована молодь», існує чимало питань, які потребують вирішення на всіх рівнях.

1.8.Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками школи

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, педагогічного передового досвіду.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти».

Робота над єдиною методичною проблемою впродовж 2-4років повинна піднімати на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надавати чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізуючи форми методичної роботи.

У 2017-2018 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта.

На засіданнях чотирьох методичних обєднань школи (учителів суспільно-гуманітарного і природничо-математичного напрямків, початкових класів, класних керівників) вивчався:

· Зміст програм, їх методичний супровід;

· Розроблено методичні рекомендації, конспекти першого тематичного уроку;

· Опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження профілізації в старших класах у поєднанні з особистісно-орієнтованим навчанням;

· Заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконання до курсових і післякурсових завдань учителями.

Протягом 2017-2018 н. р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

Навчальний рік Курси , кількість педагогів Атестація, кількість педагогів Примітка
2011-2012 7 4
2012-2013 3 6
2013-2014 8 5
2014-2015 6 5
2015-2016 8 5
2016-2017 4 7
2017-2018 10 6

Протягом року вчителі, які атестувались, провели відкриті уроки, підготували папки з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді.

Аналіз результатів проходження атестації

· підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” – 3 чол.;

· встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст І категорії” – 2 чол.;

· встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст ІІ категорії” – 1 чол.;

· підтверджено звання “Старший вчитель” – 3 чол.

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

Участь в ярмарці педагогічних ідей

№ з/п Номінація Назва посібника Прізвище, ім’я та по батькові автора
1 Початкові класи Шляхи реалізації інноваційних здоров’язберігаючих технологій в початкових класах. Борисовець Надія Титівна
2 Початкові класи Впровадження інтерактивних технологій в початкових класах. Харкевич Руслана Миколаївна
3 Початкові класи Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Борисовець Галина Архипівна
4 Економіка Позакласна робота з економіки Кибукевич Світлана Олексіївна
5 Інформатика Зошит для робіт з інформатики.5 клас Смик Антоніна Василівна
6 Початкові класи Граматичні казки на уроках англійської мови. Коханевич Лілія Володимирівна

Участь у конкурсі «Учитель року»

Рік ПІБ учителя Предмет Районний етап Обласний етап
2013 Колодич Олена Сильвестрівна Російська мова Диплом ІІ ст. -
2014 Кибукевич Світлана Олексіївна Географія І місце Учасник
2015 Коханевич Людмила Федорівна Правознавство Учасник -
2016 Кибукевич Світлана Олексіївна Класний керівник Учасник -
2017 Борисовець Ганна Архипівна Вчитель початкових класів Учасник -
2018 - - - -

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємо відвідування уроків та предметні тижні. Але потрібно зазначити, що методичний рівень цих уроків в більшості випадків був середнім або достатнім. Учителі не змогли продемонструвати свої методичні знахідки та цікаві прийоми, форми роботи. Велика кількість уроків мала традиційну форму організації навчання.

1.9.Підсумки виховної роботи

Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації. Система виховної роботи школи покликана допомогти дитині визначити не лише ким бути, а, головне – як жити, як облаштувати життя, обрати режим інтелектуального, емоційного навантаження. Важливою метою є створення умов для розвитку та самореалізації особистості громадянина України. Тому громадянське, патріотичне, правове виховання є одними з головних напрямків виховної роботи школи.

Пріоритетні завдання:

  • Набуття молодим поколінням соціального досвіду;
  • Успадкування духовних надбань українського народу;
  • Досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;
  • Формування у молоді, незалежно від національності, особистісних рис громадянина держави; розвиток духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Виховання передбачає глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Саме на вирішення цих проблем спрямована робота виховної системи школи, в якій важливою ланкою є організація контролю та керівництва (наради, накази, засідання педрад, тощо).

В 2017-2018 навчальному році виховна діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на вирішення виховної проблеми «Використання інноваційних технологій виховного процесу як умови розвитку творчої особистості з постійною проблемою в самореалізації та самовдосконаленні» орієнтована на зміст Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини, на виконання закону України « Про освіту», Закону України « Про загальну середню

освіту» , Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», « Про охорону здоров’я» , Закон України « Про охорону дитинства» , Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді. Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:

§ ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

§ ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних

§ ціннісне ставлення до природи;

§ ціннісне ставлення до себе;

§ ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

§ ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

§ ціннісне ставлення до праці;

Передумовою успішної результативності виховної роботи є наявність міцного шкільного колективу, чіткого режиму шкільного життя, педагогічна доцільність, необхідність і достатність всіх шкільних заходів, відповідність їх умовам і можливостям школи.

Виховна робота школи поєднує всі напрямки виховання, які взаємопов’язані, органічно доповнюють один одного, сприяють створенню комфортного виховного середовища та спрямовуються на набуття особистістю необхідних життєвих компетентностей необхідних для усвідомлення сенсу свого життя та активної участі у житті суспільства.

Сучасне виховне середовище розглядає громадянське виховання як соціальне, життєвотвотворче виховання, необхідне для формування та самореалізації свідомого громадянина, патріота, професіонала. Саме тому всю структуру виховної роботи школи розглядаємо з позиції громадянського виховання.

Виховна робота у 2017-2018 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками. Головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалася через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у:

- системі загальношкільних заходів;

- роботі органів учнівського самоврядування;

- роботі з батьківською громадськістю;

З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті створені куточки державної символіки, всі урочисті шкільні заходи проводилися з використанням держаної символіки – гімну та прапору України, щопонеділка та щоп’ятниці на загальношкільній лінійці учнів виконували Гімн України та читали « Молитву за Україну»

Аналіз відвіданих уроків, класних годин та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів з використанням ТЗН.

Чітко спланована робота методичного об'єднання класних керівників (голова м/о Кибукевич С.О.), проведено 4 засідання.

Класними керівниками вивчалися умови проживання учнів соціально-вразливих категорій, ведеться індивідуальна профорієнтаційна робота, учні залучалися до суспільно-громадського життя навчального закладу, до участі у роботі гуртків, секцій, здійснювався контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням випускників.

У школі працювали шість платних гуртків:

- «Народна вишивка» (Артимовець Анастасія Андріївна) – 15 учнів

- спортивний(баскетбол) (Даруда Іван Іванович) – 17 учнів

- спортивний (волейбол) (Даруда Іван Іванович) – 18 учнів

- «Хореографічний» (Борисовець Таїса Григорівна) – 18 учнів

- «Сучасний танець» (Борисовець Таїса Григорівна) – 20 учнів

- « Моделювання іграшок та сувенірів» (Мисюкевич Тетяна Тимофіївна) - 17 учнів

У цих гуртках було задіяно 105 учнів, 37% від загальної кількості учнів школи.

Упродовж навчального року учні гуртка «Народна вишивка» брали участь у таких конкурсах:

- «Наш пошук і творчість тобі Україно»;

- «Новорічна композиція»

Учні гуртка «Моделювання іграшок та сувенірів» брали участь у таких конкурсах:

- «Паперовий світ»;

- «Космічні фантазії»; - І місце

- «Бабусина ялинка»;

- «Знай і люби свій рідний край»;

Учні «Хореографічного» гуртка (молодша і старша група) брали участь у:

-вітальному загальношкільному заході « Зичимо щастя»;

- у І і ІІ турі новорічних ранків;

- святковому концерті до 8 березня;

- проведення флешмобу на підтримку Державної символіки;

- «Свято Повноліття»;

- урочистий мітинг до Дня Перемоги;

- свято Останнього дзвоника.

Також гуртківці брали участь в районних конкурсах: "Юні інспектори руху" - І місце, "Молодь обирає здоров'я" - ІІІ місце, вибороли в конкурсі "Веселі закаблуки" у номінації "Сучасний танець" - ІІІ місце, "Народний танець" - ІІ місце і молодша група "Народний танець" - ІІІ місце.

Гуртківці, які відвідують спортивні гуртки брали участь у шкільних та районних змаганнях зволейболу, баскетболу.

Протягом року були проведені загальношкільні виховні заходи: «Свято першого дзвоника», «Зичимо щастя» (до Дня Вчителя), історична довідка, виставка документальних матеріалів пам’яті «Голодомору 1932-1933р.р. в Україні», Конференція до дня Соборності України, конференція до Дня пам'яті героїв Крут, Свято 8-го Березня, Свято Повноліття, конференція «На Чорнобиль летять журавлі», Мітинг – реквієм «Зі спалаху геройства і мертвих і живих писалося ім’я Перемоги», «Прощавай, початкова школо!», Свято Останнього дзвоника, Свято вручення атестатів, веселі старти та спортивні змагання, військово патріотична гра "Джура", спартакіада допризовної підготовки.

Також були проведені позакласні заходи з класними колективами: фізкультурно-патріотична гра "Козацькому роду нема переводу", інформаційна хвилинка "Шкідливі звички - шлях у безодню", "Свято казки", "Посвята в першокласники", інтелектуальна гра "Найрозумніший шестикласник", брейн-ринг "Права та обов'язки громадян", патріотична гра "Козачата 2017", КТС "Найкраша у світі - моя Україна у цілому світі одна", "Ми любимо світову літературу", "На крилах музи", "Міс Сніжинка", "Свято весни", "Даруй добро, бо ти людина", "Краса землі моєї України", туристичні змагання "До сезону туризму-готові".

Вихователі ГПД разом з вихованцями підготували "Свято казки" та "Свято матері"

Також протягом року були проведені виставки:

- Дари золотої осені

- Карнавал осінніх квітів

- «Зима - білосніжна» (малюнки)

- Новорічні букети та композиції, новорічні газети.

- Акції «Милосердя», «Назустріч мрії», "Чисте довкілля", двомісячник "Співучасть у долі дитини"

У школі затверджено ряд заходів щодо реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді серед яких уже було проведено військово-спортивне свято «Козацький гарт», фізкультурно-патріотична гра "Джура", спартакіада допризовної підготовки, турнір знавців рідної мови «Солов’ їна, барвінкова українська рідна мова», інтелектуально- розважальне шоу «Я люблю Україну», фізкультурно-патріотична гра «Нащадки козацької слави», виставка документальних матеріалів «Голодомор 1932-1933», свято «Я громадянин України», виставка та конференція до Дня виведення військ з Афганістану, конкурс малюнків «Воїни АТО», виставка та тематична лінійка до Дня Пам’ яті Героїв Небесної Сотні, свято – конкурс «Козацькому роду нема переводу», організовувався перегляд учнями 9-11 класів військово-патріотичних фільмів, виставка до Дня пам’яті Крут, виставка документальних матеріалів «Встановлення Української держави», години спілкування до Дня Пам’яті геноциду кримськотатарського народу, виставка до Дня Перемоги, міні-реквієм «Зі

спалаху геройства і мертвих, і живих писалось ім’я Перемоги», конкурс малюнків «Війни і миру», конференція до дня Соборності України, організовувалися заходи «Свято рідної мови», «Шевченківське слово», проводилися у школі конференції , круглі столи на яких висвітлювалися факти і події, що свідчать про колективну і індивідуальну боротьбу за незалежність України. У «День Знань» проводились бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України.

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи. Серед форм роботи проводяться тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів. Це батьківські збори: 1 класів – обговорення Державного стандарту початкової освіти, 11 клас – зміни щодо проведення ЗНО та ДПА.

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування. Учнівський комітет школи складається з 63 членів і об'єднує в собі такі комісії: дисципліни та порядку, знання, робота з молодшими школярами, дозвілля, господарсько-трудова, національно-культурного відродження, санітарії та гігієні, спортивно-масової роботи, озеленення школи. Розроблено плани роботи і згідно з ними проводилися різні заходи (вечори відпочинку, випуск шкільної газети, чергування по школі, ігри з молодшими школярами, шефська допомога).

Однією з складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в нашій школі створено систему профілактичної роботи, протягом навчального року затверджено та проведено ряд заходів з правового виховання учнів, проведено місячник правового виховання, створено банк даних про учнів, схильних до правопорушень, обліковується індивідуальна робота з правопорушниками. Постійно перевіряється відвідування учнями уроків, проведено аналіз основних причин пропусків уроків.

У школі створена рада профілактики, яка складається з 7 осіб, засідання проводяться щомісяця. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; залучає педагогів, вивчає виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів; розглядає випадки порушення дисципліни в школі та поза школою; проводиться індивідуальна робота з дітьми.

Проте поряд з позитивним були і недопрацювання: низька була явка батьків на батьківські збори в середніх і старших класах. Збільшується кількість учнів, які порушують дисципліну в школі.

1.10. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

З учнями школи перед початком канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Перед осінніми, зимовими, весняними і літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, робилися записи в зошитах із запобігання дитячого травматизму та записи в класних журналах.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робились відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки під час трудової підготовки при проведенні позакласних заходів.

Класні керівники 1-11-х класів проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

· нарадах при директору;

· засіданнях методичного обєднання класних керівників;

· батьківських зборах.

Протягом року проводились профілактичні бесіди шкільної медсестри з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Учні школи брали активну участь у районному конкурсі «Молодь обирає здоров'я », пріорітетний напрямок роботи школи – “Школа сприяння здоров'ю”.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону вживання алкоголю, тютюнопаління наркотичних речовин та їх шкідливого впливу на організм людини.

1.11.Профілактичне медичне обстеження

Впродовж літа 2017 року було проведено медичний огляд учнів школи.

Із 305 учнів здоровими, без паталогічних показників було 7.

Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання:

· 14 учні хворі сколіозом;

· 28 учнів потребує лікування зору;

· 25 учнів мають захворювання кишечника;

· 133 учнів мають захворювання органів дихання;

· 298 учнів потребують санаторного лікування.

На «Д» обліку у 2017-2018 н. р. перебувало 65 учнів.

60 учням було видане направлення на лікування або профільне обстеження.

Під час навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної первинної медичної допомоги.

Найбільша денна захворюваність учнів у зимовий період становило 50 учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 384

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.